Utlånsreglement

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler.

Reglement for utlån av lærebøker i Troms og Finnmark fylkeskommune gjelder for alle offentlige videregående skoler i fylket.

NB: Dette reglementet gjelder inntil det kommer vedtak om nytt felles reglement for den nye fylkeskommunen.

Finnmark fylkeskommune -reglement for utlån av læremidler ved de fylkeskommunale videregående skoler.

Gjeldende fra 1. januar 2013. Administrativt vedtatt av fylkesopplæringssjef 4.10.2012

1.  Generelt


I henhold til § 19-6 i forskrift til opplæringsloven skal skoleeier holde elevene i videregående opplæring med nødvendige læremidler.
Dette reglementet gjelder for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark og omfatter det skolen definerer som læremidler i følge bokliste. Reglementet gjelder også andre lånere, som for eksempel privatister, som får låne av skolens læremidler.
Dette reglementet tar utgangspunkt i ordensreglementet for de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark og er en del av skolenes øvrige reglement. Reglementet godtas av elev/foresatte ved underskrift på elevopplysningsskjema ved skolestart.
For skolebibliotekets øvrige utlån gjelder skolens eget reglement.

2.  Utlånsordningen 

 • Ved skolestart får elevene utlevert nødvendige læremidler mot framvisning av legitimasjon. Lånet bør registreres i skolens biblioteksystem.
 • Elevene er ansvarlig for lånte læremidler og skal skrive navn, klasse og skoleår i bøkene. Dette for å forhindre at bøker forbyttes. Hvert eksemplar har en unik kode. Eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt.
 • Eleven skal sette bokbind på bøkene og påse at bøkene er i tilfredsstillende stand. Dersom en elev oppdager skader ut over normal slitasje, skal dette meldes til utlånsansvarlig innen en uke etter utlån.
 • Det er ikke tillatt å bruke uthevingstusj eller skrive i bøkene. (Med unntak av navn, klasse og skoleår.)
 • Siste frist for å returnere læremidlene er skolens siste offisielle skoledag. Dette gjelder også læremidler som skal brukes over flere skoleår. Elevene vil bli fakturert for læremidler som ikke er levert innen fristen.
 • Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal læremidlene umiddelbart leveres til utlånsansvarlig. 

 

3.  Erstatning ved tap/skade

 • Eleven er ansvarlig for lånte læremidler. Dette innebærer at eleven, eventuelt elevens foreldre eller verge, må regne med å betale et erstatningsgebyr for læremidler som skades, tapes eller ikke returneres innen fristen.
 • Skolen vurderer selv om vilkårene for å kreve et erstatningsgebyr er til stede. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje.Dersom en bok blir ødelagt eller tapt i løpet av skoleåret, skal eleven få låne en ny bok av utlånsansvarlig. Eleven har også erstatningsansvar for den nye boka.
 • Elevene må betale et erstatningsgebyr på kr 500,-som skal dekke omkostninger til innkjøp av nytt materiell. Opplæringsavdelingen fastsetter i samarbeid med utlånsansvarlige og økonomiavdeling et beløp som skal gjelde for alle utlånte læremidler. Beløpet beregnes ut fra gjennomsnittlige kostnader og vil bli justert i forhold til prisendringer.
 • Skolen kan kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler (1). Skolen vil sende krav om erstatning med 3 ukers forfall. Kravet vil bli sendt til eleven og foreldre/verge, dersom eleven er under 18 år. Er eleven over 18 år blir dette en sak mellom elev og skole. Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter. Dersom kravet ikke innfris innen 5 uker, blir det sendt til inkasso. For elever over 18 år vil det da påløpe et inkassogebyr.
 • En eventuell klage på erstatningskrav må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at erstatningskravet er mottatt.

_____________________________________
1 Elevens og foreldrenes erstatningsansvar er regulert i lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26. § 1-1 om barns ansvar lyder slik:

                   “Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers.”

 § 1-2 om foreldres ansvar m.v. lyder slik:

                   “1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

             
                    2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.”

Til toppen