Språk

 

Ordensreglementet

Forskrift om ordensreglement. 

De fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark

Ordensreglementet for de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven §§ 9 A-9, 9 A-10 og 9 A-11, og i forskrift til opplæringsloven §§ 3-5, 3-6 og 3-7.

Ordensreglementet gjelder fra 1. august 2019 etter administrativt vedtak av opplæringssjefen.

§ 1 FORMÅL

At alle elever i videregående skole i Finnmark opplever «eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring», jf. opplæringslovens § 9A-2.

Ordensreglementet inneholder regler som skal sikre samarbeid, engasjement, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet.

Reglementet inneholder:

 • regler om orden og atferd
 • sanksjoner ved brudd
 • saksbehandlingsregler

§ 2 VIRKEOMRÅDE

Ordensreglementet gjelder for elever ved alle de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark. Reglementet gjelder i skolens bygninger og uteområder, samt ved opplæring som er organisert av skolen utenfor skolens områder.

I tillegg gjelder ordensreglementet også for elever ved voksenopplæringa, lærlinger, hospitanter, studenter ved fylkets fagskoler og andre når opplæringen foregår i regi av skolen.

§ 3 REGLER OM ORDEN OG ELEVENS PLIKTER

Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. (Forskrift til opplæringslova § 3-5).

Elevene har plikt til å rette seg etter bestemmelser i lov, forskrift, reglement og instrukser.

 1. Elevene deltar i opplæringen i den form som er avtalt og bestemt.
 2. Elevene møter til undervisning og andre avtaler med det lærestoffet, utstyret og materiellet som kreves og er avtalt.
 3. Eleven plikter å melde fra til skolen fra første fraværsdag dersom han/hun er forhindret fra å møte opp på grunn av sjukdom eller andre årsaker. Eleven skal gi beskjed til skolen om han/hun må forlate opplæringen i løpet av dagen.
 4. Eleven informerer skolen om planlagt fravær på forhånd.
 5. Eleven leverer planlagte arbeid til avtalt frist. Eleven informerer skolen dersom skolearbeidet ikke kan følges opp til avtalt tid.
 6. Skolens eiendom, bygninger og utstyr behandles forsiktig og holdes ryddig.
 7. Læremidler på utlån og annet materiell lånt fra skolen leveres tilbake til avtalt tid eller umiddelbart etter avbrutt skolegang. Manglende innlevering vil medføre krav om erstatning.
 8. Elevene følger verne- og sikkerhetsregler og bruker det arbeidstøyet og verneutstyret som kreves i læreplan eller som er påbudt av skolen eller andre myndigheter.
 9. Elevene følger regler skolen har bestemt lokalt, jamfør § 8 i ordensreglementet.

§ 4 REGLER OM ATFERD OG ELEVENS PLIKTER

Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. (Forskrift til opplæringsloven § 3-5).

Elevene retter seg etter bestemmelser i lov, forskrift, reglement og instrukser.

 1. På skolen opptrer vi hensynsfullt og høflig mot hverandre.
 2. All bruk av ukvemsord og diskriminerende språkbruk, for eksempel uttrykk som referer til etnisitet, religion, kjønn, legning og kropp, er uakseptabelt.
 3. Mobbing og krenkende atferd tolereres ikke. Dersom man er vitne til episoder som kan oppfattes som mobbing eller trakassering, skal dette straks meldes til lærer, rådgiver eller skoleleder.
 4. I timene er det arbeidsro, og alle viser respekt for undervisningen og medelevers læringsarbeid.
 5. IKT er et læringsredskap og skal i undervisningstiden ikke benyttes til utenomfaglige aktiviteter.
 6. Ingen får bruke Internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.
 7. Det oppfattes som fusk eller forsøk på fusk:
  • når det brukes andre hjelpemidler på prøver enn avtalt.
  • når innleverte arbeider ikke er elevens eget produkt (sitat og lån fra andre skal være oppgitt med kildehenvisning).
 8. Det er ikke lov å legge ut krenkende materiale om medelever eller skolens personale på Internett, heller ikke digitalt distribuere materiale om medelever/ansatte uten personens samtykke.
 9. Skolen, skolens uteområder og andre lokaler som skolen nytter er snus- og røykfrie.
 10. Ingen elever får være på skolen i ruspåvirket tilstand. All bruk eller oppbevaring av alkohol og andre rusmidler er forbudt.
 11. Det er forbudt å ha farlige gjenstander eller våpen på skolens område.

§ 5 SANKSJONER VED REGELBRUDD

Brudd på ordensreglementet og andre regler som skolen har gitt, medfører konsekvenser. Refsingstiltak som benyttes må stå i rimelig forhold til regelbruddet, og tiltakene bør komme så nær regelbruddet i tid som mulig.

Skolen kan kun benytte refsingstiltak som er hjemlet i ordensreglementet.

Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet:

 • Muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller rektor
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler
 • Erstatningsansvar
 • Nedsatt ordenskarakter
 • Nedsatt karakter i atferd

Ved alvorlige og vedvarende brudd på ordensreglementet, kan særskilte tiltak iverksettes:

 • Bortvisning fra lærers egen opplæringsøkt i inntil to klokketimer etter lærers avgjørelse.
 • Bortvisning inntil fem dager etter rektors avgjørelse.
 • Bortvisning for resten av skoleåret skjer i henhold til Opplæringsloven § 9 A-11 og etter vedtak i fylkeskommunen. Dette kan medføre at eleven i tillegg taper sin rett til videregående opplæring etter § 3-1 i samme lov.

§ 6 REGLER OM SAKSBEHANDLING

Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje innebere fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. (Opplæringsloven § 9 A-10, tredje ledd).

Denne uttaleretten gjelder ved alle typer refsingstiltak, og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som fatter vedtak om refsing.

Ved særskilte tiltak skal rektor først rådføre seg med elevens lærere. Før særskilte tiltak tas i bruk skal skolen først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt, og rådgiver eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt anledning til å uttale seg (Opplæringsloven § 9 A-11, tredje og fjerde ledd).

Særskilte tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer bl.a. krav til dokumentasjon, utredning, skriftlighet og begrunnelse.

Eleven har rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og til å klage på vedtaket i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i Forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage.

§ 7 KLAGEINSTANS

Klageinstans for vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og/eller tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Finnmark. For øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans.

§ 8 ANDRE REGLER

For spesielle forhold som ikke dekkes av nasjonale lover og forskrifter eller fylkets ordensreglement, kan skoleutvalget ved den enkelte skole vedta egne regler. Slike regler kan blant annet omfatte:

 • IKT-reglement
 • Reglement for PC
 • Reglement for bibliotek
 • Reglement for læremidler
 • Parkeringsbestemmelser
 • Bruk av spesialrom
 • Ekskursjonsreglement
 • Verkstedregler og andre sikkerhetsregler
 • Regler for heldagsprøver
 • Elevhybler og internat
 • Tolkning av fraværsreglene i § 3-47 i forskrift til opplæringsloven