Språk

 

Orden og atferd

 

Retningslinjer for orden og atferd 

 I orden og atferd skal disse karakterene nyttes:

  • God (G). Vanlig god orden og vanlig god atferd.
  • Nokså god (Ng). Klare avvik fra vanlig god orden og fra vanlig atferd.
  • Lite god (Lg). I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd.

Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen.

Kriteriene for karakterene i orden og i atferd skal gjøres kjent for eleven. Forventet god orden og atferd er beskrevet under.

Om vurdering av orden og atferd

Vurdering av orden og atferd skal holdes atskilt fra vurderingen av eleven sin kompetanse i fag.

I vurdering i orden og atferd skal det tas hensyn til forutsetningene eleven har. Til vanlig skal det ikke leggest avgjørende vekt på enkelthendelser, unntaket er dersom enkelthendelser er særlig klandreverdig eller grov. Fravær kan føre til nedsatt karakter i enten orden eller i atferd.

Det skal gis halvårsvurdering uten karakter i orden og atferd i hele opplæringsløpet.

Halvårsvurdering i orden og atferd settes av kontaktlærer i samarbeid med de andre lærerne. Standpunktkarakter i orden og atferd skal settes etter drøftingsmøte hvor alle elevens lærere deltar. Endelig karakter i orden og i atferd fastsettes etter at opplæringen er avsluttet.

Om varsling

Eleven skal varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i atferd. Varslet skal gis uten ugrunnet opphold. Varslet skal gi eleven anledning til å forbedre karakteren i orden eller atferd. Eleven mottar varsel fra faglærer/kontaktlærer, mens foresatte (for elever under 18 år) får varslet tilsendt. En elektronisk kopi av varslet finnes også i SkoleArena.

[Hjemlet i: Opplæringslova § 3-7, Forskrift til opplæringslova § 3-5, 3-6, 3-7, 3-19, skolens ordensreglement]

Kontaktpersoner

Renate Ulriksen
Studieinspektør
78 96 53 20
Daniel Packard Randolph
Rektor
78 96 52 03