Språk

 

HMS for elever

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre elevenes og foreldrenes deltakelse i skolens arbeid med å skape godt skolemiljø. Skoleledelsen kan legge til rette for årlige kartlegginger og systematisk gjennomgang av resultatene, og drøfte konkrete tiltak i skolemiljøutvalget.

Skolemiljøutvalget blir valgt i løpet av september, og består av hovedvernombud og de tre avdelingsverneombudene. I tillegg til disse deltar ass.rektor, driftsleder og helsesøster i utvalget.

 

Skolemiljøutvalg 2017/2018

Skolemiljøutvalget består av følgende:

Elever:

 

 

 

 

 

 

 

Skoleledelses representant Daniel Randolph

Skolemiljøutvalget har 4-7 møter per skoleår. 

 

Rutiner knyttet til skolemiljøutvalget

Etablering og møteaktivitet i skolemiljøutvalget:

 1. Kontaktlærer sørger for at det blir valgt verneombud i klassene. Dette gjøres normalt samtidig med at klassene velger elevrådsrepresentant. Medio september.
 2. Ass rektor sørger for at det velges avdelingsverneombud og vararepresentant på hver avdeling. I tillegg skal det velges et elevhovedvernombud og vara. Dette skjer i forbindelse med konstitueringen av elevrådsstyret i slutten av september.
 3. På første møte velges leder og nestleder. De øvrige 5 er medlemmer av utvalget.
 4. Det avholdes 4 - 7 møter i løpet av skoleåret. Møteplan settes opp på første møte etter skolestart. Det lages dagsorden som sendes med møteinnkallingen. Møteinnkallingen sendes ut skriftlig en uke før møtet. Møtet varsles også via SMS. Det skrives referat fra skolemiljøutvalgsmøtene.

Rutiner ved innmelding og behandling av saker av saker:

 1. Elever kan varsle/melde saker via tillitsvalgt eller via medlem i skolemiljøutvalget. Intet skal hindre elev/elever å ta opp saker som kommer inn som omhandler elevenes helse, miljø og sikkerhet i skolehverdagen, jfr det som er beskrevet i §9a i Opplæringsloven.
 2. Det er kun saker av generell karakter, dvs saker som er av allmenngyldig karakter som skal tas opp i skolemiljøutvalget.
 3. Personalsaker (saker som omhandler enkeltpersoner, enkeltsaker o.l) skal ikke behandles i utvalget.
 4. Saken forsøkes løst på lavest mulig nivå.
 5. Saker som tas opp i utvalget skal føres i referat og denne bringes videre til skolens ledelse for viderebehandling.
 6. Resultatet av saksbehandlingen skal kommuniseres tilbake til den/de som tok opp saken via skolemiljøutvalget.
 7. Saker som er behandlet i Skolemiljøutvalget gjøres til kjenne i AMU.

Se forøvrig "HMS-håndbok for elever".

Kontaktpersoner

Daniel Packard Randolph
Rektor
78 96 52 03