Språk

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

PPT samarbeider ofte med eksterne faginstanser mht. elever som har særskilte behov. Dette gjelder både som veileder og som sakkyndig instans. Dette gjelder før innsøkning til skolen, og når eleven er kommet inn på skolen.  

Her er noen eksempler på saker som PP-tjenesten jobber med:

  • Utreder og gir sakkyndig vurdering i opplæringsspørsmål
  • Fagvansker (f.eks. i form av lese-, skrive-, språk- eller talevansker)
  • Konsentrasjonsproblemer
  • Problemer i forbindelse med funksjonshemninger
  • Angst / usikkerhet / sterk mistrivsel
  • Vansker i skolemiljøet, f.eks. mobbing
  • Spiseproblemer

Ta gjerne kontakt med PP rådgiver Greta Næssvik for å avtale tid, dersom du ønsker en samtale. Husk at alle henvendelser til PP-kontoret behandles konfidensielt. Fagpersonalet ved PP-kontoret har taushetsplikt.

Kontaktpersoner

Greta Næssvik
PP-rådgiver
78 96 52 08