klage på standpunktkarakter og eksamen

Du kan klage på standpunktkarakter og eksamen. Fristen for å klage er 10 dager etter at karakter er offentliggjort. Standpunktkarakter blir offentliggjort den 06. juni. Skriftlig eksamen blir offentliggjort mellom 19.-21. juni. 

En notatbok hvor det er skrevet "eksamen" inni og en penn, bøker og en datamaskin ligger ved siden av - Klikk for stort bilde Mathias Fareth, Alta videregående skole

En elev som vurderer å klage på karakter/manglende karakter, bør kontakte faglærer for å få en begrunnelse for vurderingen.

Det er ikke klagerett på underveisvurdering.

Hvis du etter å ha mottatt faglærers begrunnelse, fremdeles ønsker å gå videre med klagen, fyller du ut eget klageskjema. (Se vedlegg). Ved behov vil skolen veilede eleven i hvordan klagen skal utformes.

 Klagen skal sendes til skolen snarest og senest innen 10 dager. Klagefristen løper fra det tidspunkt eleven, eventuelt foresatte (hvis eleven er under 18 år), er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den.

 Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 2 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning.

 Hvordan foregår klageprosessen?

Rektor innhenter faglærers begrunnelse og oversender dokumentene sammen med rektors uttalelse til klagenemnda for opplæring.

 Klageinstansen kan bare vurdere om karakteren eller den manglende karakteren er gitt i samsvar med reglene for karaktersetting. Hvis det reises tvil om at retningslinjer for karakterfastsetting er fulgt, opphever klagenemnda karakteren og sender saken tilbake til skolen for ny vurdering.

 Rektor og faglærer gjennomfører ny vurdering. Karakteren kan bli satt opp, bli stående eller bli satt ned. Den nye karakteren skal rektor begrunne i et brev til klageren.

Rektor fastsetter endelig karakter som det ikke kan klages på.

 Klage på skriftlig eksamen

Elever klager på eksamenskarakter i skriftlige fag i Visma inSchool, mens privatister klager i Privatistportalen. 

Klagefristene er:

Hurtigklagefrist: 26. juni, 12:00

Normal klagefrist: 1. juli.

 Klage på formelle feil ved eksamen

 Det er anledning til å klage på formelle feil som kan ha betydning for resultatet. Dersom det foreligger formelle feil kan Utdanningsdirektoratet annullere eksamen. Skolen søker på vegne av klager. Klager kan også søke selv, men da kan saksbehandlingen ta lengre tid. Benytt klageskjema som du sender til skolen: Klageskjema

 Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

 Du kan kun klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Du kan ikke klage på karakteren. Klagefristen er innen 10 dager etter at du ble kjent med karakteren, eller burde ha gjort deg kjent med den. 

Du må sende en skriftlig klage som beskriver de formelle feilene ved gjennomføringen av eksamen. Klagen må være signert. Du må oppgi fagnavn navn, fagkode og eksamensdato på faget klagen gjelder for. Benytt skjema ovenfor.

 Avvist klage

Hvis skolen avviser en klage fordi den er kommet for sent, er dette et vedtak du kan klage på.

Klagefrist for dette vedtaket er tre uker.